Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS, 18- 20. 10. 2018, Hotel Radisson Blu Carlton, Bratislava, Slovensko

V dňoch 18. – 20. Októbra bol Ing. Igor Lacík, DrSc. Pozvaným prednášateľom na 2. Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS. Prednášku “Transplantácia pankreatických ostrovčekov: možnosť zlepšenia kontroly hladiny cukru transplantáciou enkapsulovaných buniek” predniesol 19.10.2018 pred auditóriom špecialistov v oblasti transplantológie. Zároveň predsedal aj prednáškovému bloku “Tkanivá 2”.
www.transplant.sk
v Aktuality, Popularizácia dňa by .

Nové poznatky ohľadne biomateriálov vhodných pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov publikované v Nature Biomedical Engineering

Ústav polymérov SAV sa už dlhodobo zaoberá identifikáciou vhodného spôsobu transplantácie pankreatických ostrovčekov, ktoré sú pred atakom imunitného systému ochránené obalením (enkapsuláciou) v polymérnom biomateriáli vo forme mikrokapsúl. Dostatočná biokompatibilita takéhoto biomateriálu je základným predpokladom pre to, aby mikrokapsuly s enkapsulovanými pankreatickými ostrovčekmi neboli rozpoznané ako cudzorodý materiál, voči ktorému sa bude imunitný systém brániť, povrch mikrokapsúl bude obrastať tzv. fibrotickým tkanivom, ktoré zabráni účinnému prestupu glukózy, inzulínu a živín. Následne takýto transplantát zlyháva.
Ing. Igor Lacík, DrSc. z Ústavu polymérov SAV je spoluautorom článku publikovanom nedávno v Nature Biomedical Engineering „Bochenek a kol. Alginate encapsulation as long-term immune protection of allogeneic pancreatic islet cells transplanted into the omental bursa of macaques“ (doi 10.1038/s41551-018-0275-1). Tím pracovísk z University of Illinois Chicago, MIT, Boston‘s Children Hospital, Joslin Diabetes Centre, NTNU Trondheim, Harvard Univeristy, Ústavu polymérov SAV a i. v tejto práci uviedol dôležitosť biokompatibility mikrokapsúl využívaných pre imunitnú ochranu transplantovaných pankreatických ostrovčekov. V práci sú uvedené výsledky rôznych typov mikrokapsúl testovaných v priebehu posledných 10-rokov v primátoch, z ktorých niektoré typy mikrokapsúl boli použité v posledných rokoch aj v klinických testoch. Nové typy tzv. alginátových mikrosfér vyvinuté na MIT v kombinácii s transplantáciou enkapsulovaných makačích ostrovčekov do časti omenta makakov viedli k pozitívnym výsledkom. Mikrosféry vykazovali vysokú mieru biokompatibility a boli schopné ochrániť transplantované ostrovčeky po dobu najmenej 4 mesiacov. Mikrosféry na báze tohto enkapsulačného materiálu a spôsobu transplantácie môžu predstavovať klinické riešenie pre diabetických pacientov hlavne s nekontrolovaným výskytom hypoglykémie.
www.nature.com/articles/

Projekt financovaný z Juvenile Diabetes Research Foundation pokračuje

Pred rokom náš tím pod vedením Ing. Igora Lacíka, DrSc. získal 2-ročný projekt financovaný Enkapsulačným konzorciom JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation, www.jdrf.org). Je to prestížny projekt, keďže JDRF je vedúca globálna organizácia, ktorá podporuje  výskum cukrovky typu I. Takýto projekt zaraďuje naše pracovisko medzi svetové pracoviská (firmy, univerzity, nemocnice) zaoberajúce sa rôznymi aspektami liečby cukrovky typu I a cielia svoj výskum na klinické testy.

Okrem Ústavu polymérov SAV sú do tohoto projektu zapojení CellTrans, Inc., Chicago (USA), NTNU Trondheim (Nórsko) a Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. v Prahe (Česká republika). Cieľom projektu je vyvinúť mikrokapsuly, ktoré ukážu vhodnosť v predklinickom modeli primátov s cieľom navrhnúť tieto mikrokapsuly pre klinické testy. Projekt sa zameriava na biokompatibilitu vyvíjaných mikrokapsúl, čo je určujúcou podmienkou pre ich úspešné použitie. Náš systematický prístup testovania 10-tok variant tzv. multikomponentných mikrokapsúl je možné pokladať za unikátny oproti prístupu ostatných tímom vo svete, pretože poskytuje možnosť optimalizáciu mikrokapsúl na základe transplantačných výsledkov. Nedávne výsledky z transplantácie enkapsulovaných ľudských ostrovčekov do diabetických myší ukazujú na to, že naša stratégia k nájdeniu vhodných biokompatibilných mikrokapsúl je veľmi nádejná. V najbližšej dobe plánujeme iniciovať testovanie v makakoch použitých ako predklinický model primátov.

https://www.youtube.com/watch?v=hTomwebMW9U

SAV aktívnym hráčom vo vývoji liečby cukrovky transplantovanými ostrovčekmi

Pred rokom tím Ústavu polymérov SAV pod vedením Ing. Igora Lacíka, DrSc. získal prestížny 2-ročný projekt financovaný Enkapsulačným konzorciom JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation, www.jdrf.org). JDRF je vedúca globálna organizácia, ktorá podporuje výskum cukrovky typu I. Okrem Ústavu polymérov SAV sú do tohoto projektu zapojení CellTrans, Inc., Chicago (USA), NTNU Trondheim (Nórsko) a Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. v Prahe (Česká republika). Cieľom projektu je vyvinúť mikrokapsuly, ktoré ukážu vhodnosť v predklinickom modeli primátov s cieľom navrhnúť tieto mikrokapsuly pre klinické testy. Projekt sa zameriava na biokompatibilitu vyvíjaných mikrokapsúl, čo je určujúcou podmienkou pre ich úspešné použitie. Náš systematický prístup testovania 10-tok variant tzv. multikomponentných mikrokapsúl je možné pokladať za unikátny oproti prístupu ostatných tímom vo svete, pretože poskytuje možnosť optimalizáciu mikrokapsúl na základe transplantačných výsledkov. Nedávne výsledky z transplantácie enkapsulovaných ľudských ostrovčekov do diabetických myší ukazujú na to, že naša stratégia k nájdeniu vhodných biokompatibilných mikrokapsúl je veľmi nádejná. V najbližšej dobe plánujeme iniciovať testovanie v makakoch použitých ako predklinický model primátov.
Ing. Igor Lacík, DrSc. z Ústavu polymérov SAV je spoluautorom článku publikovanom nedávno v Nature Biomedical Engineering „Bochenek a kol. Alginate encapsulation as long-term immune protection of allogeneic pancreatic islet cells transplanted into the omental bursa of macaques“ (doi 10.1038/s41551-018-0275-1). Tím pracovísk z University of Illinois Chicago, MIT, Boston‘s Children Hospital, Joslin Diabetes Centre, NTNU Trondheim, Harvard Univeristy, Ústavu polymérov SAV a i. v tejto práci uviedol dôležitosť biokompatibility mikrokapsúl využívaných pre imunitnú ochranu transplantovaných pankreatických ostrovčekov. V práci sú uvedené výsledky rôznych typov mikrokapsúl testovaných v priebehu posledných 10-rokov v primátoch, z ktorých niektoré typy mikrokapsúl boli použité v posledných rokoch aj v klinických testoch. Nové typy tzv. alginátových mikrosfér vyvinuté na MIT v kombinácii s transplantáciou enkapsulovaných makačích ostrovčekov do časti omenta makakov viedli k pozitívnym výsledkom. Mikrosféry vykazovali vysokú mieru biokompatibility a boli schopné ochrániť transplantované ostrovčeky po dobu najmenej 4 mesiacov. Mikrosféry na báze tohto enkapsulačného materiálu a spôsobu transplantácie môžu predstavovať klinické riešenie pre diabetických pacientov hlavne s nekontrolovaným výskytom hypoglykémie.
********************
Cukrovka je epidemiologické ochorenie zasahujúce celosvetovo priblizne 10 % ľudskej populácie. V zdravom organizme je hladina cukru kontinuálne kontrolovaná pankreatickými ostrovčekmi. Diabetický pacient s nefunkčnými ostrovčekmi je odkázaný na prísne monitorovanie hladiny cukru a podávanie inzulínu s cieľom dosiahnuť normálnu hladinu cukru. V prípade nedostatočnej kontroly hladiny cukru sa zvyšuje riziko výskytu sekundárnych ochorení znižujúcich kvalitu a dĺžku života z dôvodu častých hyperglykemických stavov prípadne život-ohrozujúcich hypoglykemických stavov.
Aj keď súčasné technológie monitorovania glukózy ako aj dávkovania inzulínu sa neustále zlepšujú, tieto v mnohých prípadoch nie sú dostatočné pre presné a kontinuálne nastavenie hladiny cukru. Odborná komunita sa v súčasnosti zhoduje na tom, že presnú kontrolu nastavenia hladiny cukru je možné dosiahnuť len transplantáciou funkčných pankreatických ostrovčekov, t.j. buniek, ktoré sa nachádzajú v pankrease nediabetika a produkujú inzulín v závislosti od okamžitej hladiny cukru v organizme. Transplantácia ľudských pankreatických ostrovčekov za použitia imunosupresívnych látok sa úspešne robí od r. 2000. Imunosupresívne látky majú negatívne účinky na organizmus a preto sa hľadajú spôsoby transplantácie ostrovčekov bez nutnosti ich použitia. Základným princípom imunitnej ochrany transplantovaných ostrovčekov bez použitia imunosupresív je využitie polopriepustnej polymérnej membrány, ktorá zabraňuje prestupu imunitného systému ku ostrovčekom a ich zničeniu a zároveň zabezpečuje ich životaschopnosť a dlhodobú funkčnosť v kontrole hladiny cukru príjemcu. Ústav polymérov SAV sa už dlhodobo zaoberá identifikáciou vhodného spôsobu transplantácie pankreatických ostrovčekov, ktoré sú pred atakom imunitného systému ochránené uzatvorením (enkapsuláciou) v polymérnom biomateriáli vo forme mikrokapsúl. Enkapsulované pankreatické ostrovčeky po transplantácii dlhodobo produkujú inzulín na základe hladiny cukru vo svojom okolí, čím zabezpečujú dokonalejšiu kontrolu hladiny cukru ako v súčasnosti dostupné prostriedky (inzulínové perá, inzulínové pumpy).

Táto práca je okrem JDRF projektu 2-SRA-2018-521-S-B finančne podporená aj projektom Agentúry pre vedu a výskum APVV-14-0858, neziskovým fondom Cukrovka n.f. a Chicago Diabetes Projektom.

Nový JDRF grant

S radosťou Vám oznamujeme, že sme získali nový Jouvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) grant s názvom “New generation PMCG multicomponent microcapsule with tailorable biological identity to avoid the immune response after transplantation”, v preklade “Nová generácia viaczložkových PMCG mikrokapsúl s nastaviteľnou biologickou identitou na zabránenie imunitnej odpovedi po transplantácii”.

čítaj ďalej…

…o krok bližšie ku klinike

Dňa 25. januára 2016 boli publikované dve výnimočné práce v prestížnych časopisoch Nature Biotechnology „Combinatorial hydrogel library enables identification of materials that mitigate the foreign body response in primates“ a Nature Medicine „Long-term glycemic control using polymer-encapsulated human stem cell-derived beta cells in immune-competent mice“.

čítaj ďalej…