Milí priatelia.

Práve dnes som dostal správu od jedného z vás, že podobne ako minulý rok aj tento rok v rámci 2% podielu z dane nám bude poukázaný finančný príspevok. Sme vám veľmi zaviazaní za finančnú podporu a tiež za vašu dôveru v naše snahy pomôcť diabetikom 1. typu s možnosťou kontroly hladiny cukru pomocou enkapsulovaných ostrovčekov.

Možno z času na čas sa pozriete aj na túto webstránku s cieľom zistiť, či máme niečo nové, prevratné, a či sme sa významne posunuli k cieľu. Ja osobne si túto otázku tiež kladiem neustále a snažím sa pre seba a pre vás všetkých nájsť reálnu odpoveď, kde sa náš dlhoročný výskum nachádza a kedy, a či vôbec, dospejeme k finálnemu výsledku.

Tieto otázky sú legitímne a čím viac sme v téme tým väčšiu zodpovednosť cítime pred presnými predpoveďami, kedy táto terapia bude k dispozícii. Súčasťou opatrnej odpovede je, že vo vede, a zvlášť vo výskume smerom k novým liečebným postupom, finálny výsledok je ťažko predpovedať. To čo je potrebné je maximálne profesionálne pracovať smerom k získavaniu takých dát, ktoré budú podkladom pre očakávaný pozitívny výsledok.

Chcem vás uistiť, že naša práca na tejto téme je nadmieru profesionálna a v súlade s postupmi a princípmi podobných skupín vo svete ako naša, ktoré sa zaoberajú touto témou. Každý náš pracovný deň poskytuje čiastkové alebo finálne odpovede k otázkam, ktoré sa týkajú vývoja polymérnych mikrokapsúl vhodných pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov. Ako jedna z mála skupín vo svete kriticky hodnotíme každý detail týkajúci sa vstupných polymérov použitých pre prípravu mikrokapsúl a podmienok procesu enkapsulácie, až po testovanie mikrokapsúl vo zvieratách v spolupráci s vynikajúcimi pracoviskami v zahraničí.

Po nejakej dobe opäť testujeme naše materiály v predklinickom modeli primátov. Táto práca je minimálne do septembra tohoto roku financovaná z projektu Enkapsulačného konzorcia JDRF, ktorého vedenie je v mojej zodpovednosti. Na konci roku 2018 sme pripravili projekt a získali ďalšie finančné prostriedky z nadácie Chicago Diabetes Project (http://www.chicagodiabetesproject.org/), ktoré nám umožňujú navýšiť počet primátov pre pred-klinické testovanie našich mikrokapsúl. Výsledky získané v posledných týždňoch z transplantácií mikrokapsúl do primátov poukazujú na smery, ktorými by sa mal ďalší vývoj mikrokapsúl uberať. Ukazuje sa tiež, že myší model, v ktorom naše mikrokapsuly fungujú, poskytuje len čiastočnú predikciu pre ich správanie sa v primátoch. Tieto výsledky sú získavané vďaka práci môjho tímu na Ústave polymérov SAV v Bratislave a vďaka spolupráci s pracoviskami CellTrans Inc. v Chicagu (USA), The University of Virginia v Charlottesville (USA), Ústavom makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. v Prahe a NTNU univerzitou v Trondheime (Nórsko).

Okrem práce na našich mikrokapsulách poskytujeme expertízu spolupracujúcim inštitúciám v zahraničí, medzi ktoré patria členovia Enkapsulačného konzorcia JDRF, univerzity ako MIT v Bostone a McGill v Montreali, a farmaceutická firma v Japonsku, a iní. V máji nás čakajú pracovné stretnutia v rámci Chicago Diabetes Project a tiež Enkapsulačného konzorcia JDRF k najnovším výsledkom, ktorých výstupom bude aj možné nastavenie cesty smerom ku klinickým testom.

S mnohými z vás som v osobnom kontakte. Je vám zrejmé, že naša práca je náročná a že zatiaľ nielen my ale ani nikto iný na svete nie je schopný poskytnúť riešenia zabezpečujúce kontrolu hladiny cukru transplantovanými ostrovčekmi bez podávania imunosupresív. Veríme, že náš prístup je vhodný a že bude viesť k užitočným výstupom pre liečbu cukrovky typu 1.

Dovolím si vám touto cestou ešte raz poďakovať za vašu podporu a dôveru.

Igor Lacík
vedúci projektu

Ocenenie Osobnost vedy a techniky 2018 v kategorii

Cena za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky bola udelená Ing. Igorovi Lacíkovi, DrSc., za dosiahnuté výsledky a vytvorenie významnej medzinárodnej spolupráce v téme liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov. Vzhľadom na zahraničnú pracovnú cestu pána Lacíka, cenu prebrala jeho dcéra Katarína.

https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7931

http://vedanadosah.cvtisr.sk/cenu-za-vedu-a-techniku-2018-v-kategorii-osobnost-vedy-a-techniky-ziskal-ing-igor-lacik-drsc

Pozvaná prednáška na záverečnom seminári KEGA projektu na Prešovskej univerzite

Dlhodobo som v kontakte s Mgr. Táňou Šantovou, PhD, vedeckou pracovníčkou Fakulty zdravotníckych odborov PU v Prešove, ktorá je mamou diabetického dieťaťa. Bol som ňou oslovený so žiadosťou o prednášku projektu, ktorý iniciovala a bol podporený v minulých rokoch na tému Inovatívne spôsoby edukácie rodičov a detí s ochorením diabetes mellitus I. typu. Jeho cieľom bolo zlepšiť informovanosť rodičov a postupy, ktoré zabezpečia diabetickým deťom lepší manažment hladiny cukru, a ktorý súvisí s lepším celkovým zdravotným stavom, vyhnutiu sa sekundárnym komplikáciám a dĺžkou života.

Seminár mal výbornú úroveň. Zúčastnilo sa ho zhruba 50 účastníkov, ktorými boli rodičia, zástupcovia PU, študenti a zástupcovia rôznych firiem. Odzneli na ňom prezentácie na rôzne témy. Ja som mal vyžiadanú 60 min prednášku na tému Enkapsulované pankreatické ostrovčeky: možnosť zlepšenia kontroly hladiny cukru.

Igor Lacík

Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS, 18- 20. 10. 2018, Hotel Radisson Blu Carlton, Bratislava, Slovensko

V dňoch 18. – 20. Októbra bol Ing. Igor Lacík, DrSc. Pozvaným prednášateľom na 2. Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS. Prednášku “Transplantácia pankreatických ostrovčekov: možnosť zlepšenia kontroly hladiny cukru transplantáciou enkapsulovaných buniek” predniesol 19.10.2018 pred auditóriom špecialistov v oblasti transplantológie. Zároveň predsedal aj prednáškovému bloku “Tkanivá 2”.
www.transplant.sk
v Aktuality, Popularizácia dňa by .

Udelenie JDRF grantu

V júli sme obdržali vynikajúcu správu: projekt podaný v spolupráci s UIC Chicago (koordinátor, Prof. Jose Oberholzer vedúci projektu) a NTNU Trondheim (spoluriešiteľ) http://www.cukrovkanf.sk/jdrf-projekt/  bol podporený pre financovanie.

Už od septembra 2014 vstupujeme do komunikácie s partnermi projektu a začíname na projekte pracovať. Na začiatok septembra (2 – 9. 9.) sa naplánovalo pracovné stretnutie v Trondheime podporené UIC Chicago a nadáciou Washington Square Health Foundation (Chicago) za účasti tímov z UIC Chicago, Ústavu polymérov SAV (Igor Lacík, Filip Rázga, Lucia Uhelská a Zuzana Kroneková), NTNU Trondheim a tiež zástupcov prestížnych pracovísk z MIT a z Harward University. Cieľom diskusií bude intenzívne naštartovať výskumnú prácu smerom k transplantácii enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov do primátov.