Odborní garanti

igorlacik Ing. IGOR LACÍK, PhD, DrSc.

Odborný garant, vedúci projektu

Igor Lacík ukončil Chemicko-technologickú fakultu STU v Bratislave na Katedre plastov a kaučuku v r. 1986. Tituly PhD. a DrSc. získal v rokoch 1993 a 2009 na Ústave polymérov SAV v Bratislave. Igor Lacík bol na dlhodobých zahraničných pracovných pobytoch v Austrálii (1990–1991), vo Francúzsku (1993-1994) a v Spojených štátoch amerických (1994-1996). V súčasnosti je vedúcim Oddelenia pre výskum biomateriálov a zároveň riaditeľom Ústavu polymérov SAV v Bratislave. So svojimi spolupracovníkmi sa venuje hlavne využitiu polymérnych materiálov pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov, a príprave vodorozpustných polymérov. Publikoval viac ako 90 článkov v medzinárodných vedeckých časopisoch, 3 kapitoly v knižných publikáciách a má vyše 200 prezentácií na domácich a zahraničných konferenciách.

Tím Igora Lacíka pracujúci na Ústave polymérov SAV

vladimirstrbakMUDr. VLADIMÍR ŠTRBÁK, DrSc.

Odborný garant

Vedúci Laboratória neurohumorálnych regulácií, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV a prednosta Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je predsedom Vedeckého kolégia SAV pre lekárske vedy. V období 1994-2006 bol predsedom Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS, v rokoch 2003-2007 bol riaditeľom ÚEE SAV. V roku 1966 ukončil Lekársku fakultu UK v Bratislave, titul CSc., získal v roku 1974 a DrSc., v roku 1990 na SAV v Bratislave. Absolvoval pobyt na Oregon Health Sciences University, Portland (1977-1978), intenzívne spolupracoval s Laboratoire de Neuroendocrinologie Experimentale, Faculté de Médecine Nord, Marseille. Poriadal množstvo sympózií a podieľal sa na poriadaní významných kongresov. Je členom výboru – Council Member of the the International Society for Pathophysiology a členom organizačného výboru 6. patofyziologického kongresu - 6th INTERNATIONAL CONGRESS OF PATHOPHYSIOLOGY, Montreal, 22.-25. septembra 2010, kde bol súčasne poriadateľom a predsedajúcim workshopu 6: CELL VOLUME REGULATION a predsedajúcim symposia PATHOPHYSIOLOGICAL PATHWAYS IN METABOLIC DISEASES AND DIABETES. V časopise Cellular and Molecular Neurobiology (USA, NIH) – je editorom pre práce predložené na publikovanie z Európy. V súčasnosti so svojimi spolupracovníkmi študuje alternatívne cesty stimulácie sekrécie inzulínu vrátane zmeny bunkového objemu. Výsledky publikujú vo významných zahraničných časopisoch.

 

vieradonicovaMUDr. Viera Doničová, PhD.

Odborný garant

Pracuje ako špecialista v odbore diabetológia a vnútorná medicína predovšetkým v klinickej praxi. Je autorkou a spoluautorkou publikácií v odborných časopisoch. Ako jedna z prvých na Slovensku zaviedla kontinuálne monitorovanie glykémie do praxe a svoje výsledky prezentovala na medzinárodných konferenciách.

Odborný profil: Medicínu študovala na Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach v r. 1989. Pracovala v oblasti pediatrie, vnútorného lekárstva a intenzívnej medicíny. Titul PhD. získala v r. 2004 v odbore monitorovanie krvného tlaku u pacientov so spánkovým apnoe. Špecializačné skúšky absolvovala v odboroch diabetolológia, metabolizmus a výživa a vnútorné lekárstvo. Zúčastnila sa odborných stáží v USA, Antverpách, Štrasburgu, Salzburgu, špecializačné kurzy zamerané na klinický výskum v Oxforde, výživu a metabolizmus v Záhrebe a ďalšie. Intenzívne pracuje so študentmi medicíny a ošetrovateľstva ako konzultant a vedie diplomové práce a vedeckú činnosť vrámci ŠVOČ. Pracuje na medzinárodnom projekte vedenia motorových vozidiel pacientmi s diabetom.
Zanietenie pre nové technológie v liečbe diabetu jej prinieslo možnosti spolupráce so zahraničím. Je členkou redakčnej rady časopisu venovanému najnovším technológiám v diabetológii: “Diabetes Science & Technology” v USA. Svoje skúsenosti a získané poznatky sprostredkuje aj pre verejnosť a okrem prednášok na odborných podujatiach sa venuje aj aktívnej práci v Zväze diabetikov v Košiciach, kde je jeho čestným podpredsedom.